Dreptul Uniunii Europene

Uniunea Europeană are personalitate juridică și, prin urmare, dispune de propria sa ordine juridică, distinctă de cea internațională. În plus, legislația și dreptul Uniunii Europene au efect direct sau indirect asupra legislației statelor sale membre și devine parte integrantă din sistemul juridic al fiecărui stat membru. Uniunea Europeană constituie în sine un izvor de drept. În general, ordinea juridică este divizată în legislația primară (tratatele și principiile generale de drept), legislația secundară (bazată pe tratate) și dreptul complementar.

Dreptul Uniunii Europene – surse și ierarhia acestora:

Punerea în aplicare a legislației Uniunii

În conformitate cu legislația primară, UE beneficiază doar de competențe de executare limitate. Punerea în aplicare a legislației UE intră, în general, în competența statelor membre. De altfel, articolul 291 alineatul (1) din TFUE adaugă dispoziția că statele membre au obligația de a lua toate măsurile de drept intern necesare pentru a pune în aplicare actele obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii. Atunci când sunt necesare condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii, Comisia își exercită competența de executare conform articolului 291 alineatul (2) din TFUE.

În cadrul competențelor neexclusive ale Uniunii, principiul subsidiarității, înscris în Tratatul privind Uniunea Europeană, definește condițiile în care Uniunea are prioritate de acțiune în raport cu statele membre.

Principiul subsidiarității privește toate instituțiile Uniunii și are o importanță practică în special în cadrul procedurilor legislative. Tratatul de la Lisabona a întărit rolul parlamentelor naționale și al Curții Europene de Justiție în controlarea respectării principiului subsidiarității. Acesta a introdus o referire explicită la dimensiunea subnațională a principiului subsidiarității și, de asemenea, a consolidat rolul Comitetului Regiunilor și a deschis posibilitatea, lăsată la latitudinea parlamentelor naționale, ca parlamentele regionale care dispun de competențe legislative să participe la mecanismul de alertă timpurie ex ante.

Procedurile decizionale interguvernamentale
Temei juridic
Articolele 20, 21-46, 48 și 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE); Articolul 2 alineatul (4), articolul 31, articolul 64 alineatul (3), articolul 81, articolul 89, articolul 103 alineatul (1), articolele 113, 115, 118, 127, 153, articolul 191 alineatul (3), articolul 192, articolul 194 alineatul (2), articolele 215, 218, 220, 221, 312, 329 și 333 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Procedura de cooperare consolidată

Alte măsuri legislative. Un proces decizional interguvernamental este menținut, de asemenea, într-un număr de domenii specifice, sensibile din punct de vedere politic din politica UE, în special:

Proceduri decizionale supranaționale
Statele membre ale Uniunii Europene au convenit să-și transfere o parte dintre puteri instituțiilor UE, în anumite domenii politice, ca rezultat al aderării lor la UE. Astfel, instituțiile UE adoptă decizii supranaționale cu efecte obligatorii în cadrul procedurilor lor legislative și executive, al procedurilor bugetare, al procedurilor de numire și al procedurilor cvasi-constituționale.

A. Procedura legislativă ordinară (articolele 289 și 294 din TFUE)
B. Procedura de consultare
C. Procedura de aprobare

Încheierea acordurilor internaționale
Dobândind personalitate juridică, Uniunea poate încheia acum acorduri internaționale (articolul 218 din TFUE). Tratatul de la Lisabona impune aprobarea Parlamentului European pentru orice acord încheiat în domeniul politicii comerciale comune, precum și în domeniile ale căror politici se adoptă conform procedurii legislative ordinare în cadrul UE. Cu excepția acordurilor de asociere și de aderare, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată asupra acordurilor care riscă să prejudicieze diversitatea culturală și lingvistică a Uniunii și a acordurilor din domenii în care, pentru adoptarea actelor interne, ar fi necesară unanimitatea.

AI NEVOIE DE AJUTOR ÎN DOMENIUL JURIDIC?

ContacteazĂ-ne